8 tipov, ako pripraviť byt pred fotením od profesionálneho fotografa

Prenajať byt bez dobrých fotografií je v dnešnej dobe skoro nemožné. Ak ste objednali na fotenie profesionálneho fotografa, urobili ste dobre. Ale ešte predtým než príde k Vám, je potrebné urobiť pár vecí a byt na fotografovanie dobre pripraviť. Chceme predsa, aby byt na fotkách vyzeral čo najlepšie.

1. UPRATAŤ – byt je potrebné veľmi pozorne upratať, aby bol čistý. To znamená utrieť prach, povysávať koberce, umyť podlahy, umyť okná. Samozrejmosťou je umyť riad. Nikto sa nechce pozerať na fotky s hromadou neumytého riadu. Veľkú pozornosť venujte všetkým kuchynským pracovným plochám. Aj kúpelňa sa musí lesknúť.

2. ODLOŽIŤ OSOBNÉ VECI – pokiaľ v byte práve nikto nebýva, táto časť bude jednoduchá. Ak je byt stále obývaný, bude to chcieť trochu viac snahy. Záujemcovia si vedia ľahšie predstaviť seba a svoj život v novom byte, ak vidia byt prázdny. Ak je plný cudzích osobých vecí, veľa krát to záujemcov odradí. Cítia sa, akoby tam nepatrili alebo sa proste nestotožňujú s osobitým štýlom súčasných nájomcov. Skúste preto aspoň počas fotenia odložiť následujúce veci: osobné fotografie, drobé predmety a suveníry, detské hračky (pokiaľ nie sú v detskej izbe), domáce spotrebiče, z kuchyne utierky na riad a veci na umývanie riadu, z kúpelňe všetky flaštičky a uteráky, topánky a kabáty odložte do skrine.

3. USTLAŤ POSTELE – postele prezlečte do čistých a vyžehlených obliečok. Ozdobná pokrývka bude čerešničkou na torte.

4. KVETY – izbové kvety dokážu urobiť s interiérom hotové zázraky. V prípade, že sú zanedbané alebo vyschnuté, radšej ich vyhoďte. Takto Vám dobrú službu neurobia. Naopak bude veľmi pekne pôsobiť na stole váza s čerstvými rezanými kvetinami prípadne miska s ovocím.

5. SVETLO – tesne pred fotením rozsvieťte všetky svetlá. Ak niektoré žiarovky nesvietia, vymeňte ich. Roztiahnite všetky závesy, aby sa do interiéru dostalo čo najviac prirodzeného svetla. Fotky budú tak svetlé a príjemné.

6. VYPNÚŤ OBRAZOVKY – ak je v byte TV alebo počítač, vypnite ich. Hru o tróny dobehnete neskôr.

7. DOMÁCÍ MAZNÁČIKOVIA – určite sú roztomilí a považujete ich za členov svojej rodiny, ale všetkých ich veci a tiež samotné zvieratká na profesionálnu fotografiu nehnuteľnosti nepatria. Nehovoriac o tom, že mnoho ľudí, ktorí majú alergiu by to odradilo od návštevy bytu.

8. BALKÓN – nezabudnite ani na balkón či terasu. Pokiaľ ho používate ako skladisko pre nepotrebné veci, pred fotením všetky veci odstráňte a dôkladne tento priestor vyčistite.

Je dobré si všetky tieto detaily uvedomiť a venovať tomu trochu času. Výsledok bude určite stáť za to. Určite sa zastavte na našej webovej stránke a inšpirujte sa.

English version:

Renting an apartment without good photos is almost impossible these days. If you ordered a professional photographer to take pictures, you did well. But before it comes to you, you need to do a few things and prepare the apartment well for photography. After all, we want the apartment to look as good as possible in the photos.

1. CLEAN – the apartment must be cleaned very carefully to keep it clean. This means dusting, vacuuming carpets, washing floors, and washing windows. It is a matter of course to wash the dishes. Nobody wants to look at photos with a pile of unwashed dishes. Pay close attention to all kitchen work surfaces. Even the bathroom has to shine.

2. PUT YOUR PERSONAL THINGS AWAY – as long as no one lives in the apartment at the moment, this part will be easy. If the apartment is still occupied, it will take a little more effort. Interested parties can more easily imagine themselves and their life in a new apartment if they see the apartment empty. If it is full of other people’s personal belongings, it often discourages interested parties. They feel as if they don’t belong there or simply don’t identify with the particular style of the current tenants. Therefore, at least try to put the following things away during the photo shoot: personal photos, small items and souvenirs, children’s toys (unless they are in the children’s room), household appliances, dish towels, and washing-up items from the kitchen, all bottles, and towels from the bathroom, shoes and put the coats away in the closet.

3. MAKE THE BED – change the bed into clean and ironed sheets. The decorative cover will be the icing on the cake.

4. FLOWERS – indoor flowers can do miracles with the interior. If they are neglected or dry, it is better to throw them away. They will not do you a good service this way. On the contrary, a vase with fresh-cut flowers or a bowl with fruit will look very nice on the table.

5. LIGHT – turn on all the lights just before taking the photo. If some bulbs are not lit, replace them. Open all the curtains to let in as much natural light as possible. The photos will be so bright and pleasant.

6. TURN OFF SCREENS – if there is a TV or computer in the apartment, turn them off. Catch up on Game of Thrones later.

7. PETS – sure they are cute and you consider them part of your family, but all of their belongings and even the pets themselves do not belong in a professional property photo. Not to mention that many people who have allergies would be deterred from visiting the apartment.

8. BALCONY – don’t forget the balcony or terrace. If you are using it as storage for unnecessary items, remove all items and thoroughly clean the area before taking photos.

It is good to be aware of all these details and spend some time on them. The result will definitely be worth it. Be sure to stop by our website and get inspired.

Compare listings

Compare