8 tipov, ako nájsť najlepšiu realitnú kanceláriu

Viete ako si vybrať realitnú kanceláriu? Realitných kancelárií je veľa, preto je dôležité vedieť si vybrať tú správnu, čo hľadať a čo hľadať, aby ste našli tých správnych ľudí. Záleží na tom, ako rýchlo a úspešne prejdete celým procesom. Máte právo byť opatrní. Ide predsa o vaše peniaze. Ak ide o kúpu alebo predaj bytu, je dosť pravdepodobné, že ide o niečo, čím si prejdete raz-dva v živote. V tom prípade chcete mať po svojom boku profesionála, teda niekoho, kto má prehľad, prax a skúsenosti.

1. Široká škála nehnuteľností

Menej nie je viac. Viac je vždy viac. Keďže hľadáte bývanie, či už na prenájom alebo predaj, ide o veľkú finančnú investíciu. To znamená, že si chcete dobre vybrať. Preto potrebujete široký sortiment, aby ste našli presne to, čo si predstavujete a po čom túžite. To isté platí, ak prenajímate alebo predávate svoju nehnuteľnosť. Na rýchle nájdenie svojho klienta potrebujete realitnú kanceláriu s prístupom k veľkému počtu klientov. Čas je dôležitým faktorom. V opačnom prípade budete na svojho klienta čakať príliš dlho alebo budete musieť znížiť cenu.

2. Moderný web

Prehľadná a moderná webová stránka vám umožní rýchlo sa zorientovať na realitnom trhu. Môžete tak vyhľadávať nehnuteľnosti podľa svojich požiadaviek a komunikovať s realitnými maklérmi. V podstate je výkladnou skriňou realitnej kancelárie a definuje jej identitu.

3. Vysoký štandard služieb

Pozrite si, aké služby realitná kancelária ponúka. Samozrejmosťou by mala byť vysoká úroveň prezentácie nehnuteľnosti. Patria sem napríklad kvalitné profesionálne fotografie. Ďalšou bežne poskytovanou službou sú právne služby. Hľadajte však realitnú kanceláriu, ktorá poskytuje oveľa viac ako len bežný štandard. V našej ponuke nájdete nadštandardné služby ako rozsiahly online marketing, videoprezentácie, či home staging. Ďalšou našou službou je overenie bonity nájomcu, čo je nová revolučná novinka na slovenskom realitnom trhu.

4. Komunikácia s maklérom

Osobná skúsenosť vám povie všetko. Skúsení makléri poznajú realitný trh a sú výborní komunikátori. A tým myslíme nielen výbornú prezentáciu, ale aj dobré počúvanie a porozumenie. S maklérmi strávite veľa času, preto si musíte dobre rozumieť.

5. Referencie

Opýtajte sa svojich známych na ich skúsenosti s realitnou kanceláriou alebo si hľadajte referencie na internete. Osobná skúsenosť vám povie najviac.

6. Kancelária

Veľa napovie aj osobná návšteva kancelárie. Sú to reprezentatívne priestory? Aká je tam atmosféra? Interiér kancelárie, celkové vystupovanie maklérov a vôbec firemná kultúra vám ukáže, či máte do činenia s profesionálmi. Preto prostredie, v ktorom makléri pracujú, veľa hovorí.

7. Znalosť miestneho trhu

Nájdite si realitnú kanceláriu, ktorá sa špecializuje na danú lokalitu. Ideálne by v nej mali byť ľudia, ktorí v danej oblasti nielen pracujú, ale aj bývajú. Sú jednoducho spojené s týmto miestom a touto lokalitou a to vám dá pridanú hodnotu hlbokého poznania a pochopenia miesta.

8. Dôverujte svojmu pocitu

Všetko ste si naštudovali, našli ste potrebné informácie, teraz dajte pocítiť svoje črevá. On ťa povedie.

Teraz už viete, ako na to. Prajeme Vám príjemný zážitok na realitnom trhu.

English version:

Do you know how to choose a real estate agency? There are many real estate agencies, so it is important to know how to choose the right one, what to look for and what to look for in order to find the right people. It depends on how quickly and successfully you go through the whole process. You have a right to be careful. After all, it is your money. If it’s about buying or selling an apartment, it’s quite likely that it’s something you go through once or twice in your life. In that case, you want to have a professional by your side, that is, someone who has insight, practice, and experience.

  1. A wide range of properties

Less is not more. More is always more. Since you are looking for housing, whether it is for rent or for sale, it is a big financial investment. That means you want to choose well. Therefore, you need a wide range to find exactly what you imagine and what you desire. The same applies if you rent or sell your property. You need a real estate agency with access to a large number of clients to find your client quickly. Time is an important factor. Otherwise, you will be waiting too long for your client or you will have to lower the price.

2. Modern website

A clear and modern website will allow you to quickly find your way around the real estate market. You can thus search for properties according to your requirements and communicate with real estate agents. In essence, it is the showcase of the real estate agency and defines its identity.

3. High standard of service

See what services the real estate office offers. A high level of presentation of the property should be a matter of course. This includes, for example, high-quality professional photos. Another commonly provided service is legal services. But look for a real estate agency that provides much more than just the usual standard. In our offer, you will find above-standard services such as extensive online marketing, video presentations, or home staging. Another of our services is the verification of the tenant’s creditworthiness, which is a new revolutionary innovation in the Slovak real estate market.

4. Broker communication

Personal experience will tell you everything. Experienced brokers know the real estate market and are great communicators. And by that, we mean not only the excellent presentation but also good listening and understanding. You will spend a lot of time with brokers, so you need to understand each other well.

5. References

Ask your friends about their experience with a real estate agency or look for references on the Internet. Personal experience will tell you the most.

6. Office

A personal visit to the office will also tell you a lot. Are they representative spaces? What’s the atmosphere like there? The interior of the office, the general demeanor of the brokers, and the company culture, in general, will show you whether you are dealing with professionals. Therefore, the environment in which brokers work says a lot.

7. Knowledge of the local market

Find a real estate agency that specializes in the location. Ideally, it should be staffed by people who not only work but also live in the given area. They are simply connected to this place and this location, and this will give you the added value of a deep knowledge and understanding of the place.

8. Trust your gut feeling

You have studied everything, you have found the necessary information, now let your gut feel. He will guide you.

 

Now you know how to do it. We wish you a pleasant experience in the real estate market.

 

Compare listings

Compare