Overenie bonity budúceho nájomníka

Prenájom nehnuteľností, ako každé iné podnikanie, so sebou prináša aj riziká. Majitelia bytov sa najčastejšie pýtajú, ako sa vyhnúť neplatičom a predísť tak finančným škodám spôsobeným neplatením nájomného a platieb za služby, ako aj prípadným škodám na majetku. Obavy vlastníkov nehnuteľností sú oprávnené.

Radi by sme vám predstavili príbeh z praxe. Pozorne si pozrite nasledujúce fotografie:

English version:

Renting real estate, like any other business, also brings with it risks. The most frequently asked by apartment owners is how to avoid non-payers and thus prevent financial damage caused by non-payment of rent and service payments, as well as possible property damage. The concerns of property owners are justified.

We would like to present you with a story from practice. Look carefully at the following photos:

Je ťažké uveriť, že obrázky vľavo a vpravo zobrazujú ten istý byt. Na obrázku vľavo je byt pred začatím nájmu a na obrázku vpravo je byt v stave, v akom ho nájomníci vrátili. Nájomcovia spôsobili majiteľom bytov finančnú škodu (dlh na nájomnom) a tiež škodu na majetku (nájomcovia ukradli celé zariadenie bytu a na mieste nechali cudzie bezcenné a poškodené kusy nábytku). Bohužiaľ, tieto prípady sa stávajú pomerne často.

Kde sa stala chyba? Dalo sa tomu zabrániť? Odpoveď je jasná. Áno, dalo sa tomu zabrániť. Majitelia bytu (resp. správcovská spoločnosť, ktorá byt prenajímala v neprítomnosti vlastníkov) premeškali pred uzavretím nájomnej zmluvy jeden dôležitý krok – nepreverili budúceho nájomcu. Ak by to urobili, zistili by tieto skutočnosti:

výška nájomného prevyšovala príjem nájomníkov
nájomníci boli odkázaní na sociálne dávky a nemali preukázateľné finančné príjmy zo závislej alebo inej činnosti
nájomníci mali viacero záznamov v insolvenčných registroch z dôvodu viacerých exekúcií

V týchto prípadoch je najdôležitejšia prevencia. Preto naša realitná kancelária Metropolitan Estates ponúka službu – Kontrola bonity budúceho nájomcu. Aj keď je váš prvý dojem z potenciálneho nájomcu dobrý a páči sa vám, nestačí to. Potrebujete viac informácií. Preto pre vás alebo budúceho nájomcu preveríme:

má preukázateľný pravidelný príjem
nie je registrovaným dlžníkom
má dobré referencie z predchádzajúcich miest bydliska

Veríme, že sa tak znížia Vaše riziká s prenájmom bytu na minimum. Nezabudnite na zlaté pravidlo:

“Dôveruj ale preveruj.”

English version:

It’s hard to believe that the pictures on the left and right show the same apartment. The picture on the left shows the apartment before the start of the lease, and the pictures on the right show the apartment in the state in which the tenants returned it. The tenants caused financial damage to the apartment owners (rent debt) and also property damage (the tenants stole the entire equipment of the apartment and left other people’s worthless and damaged pieces of furniture on the spot). Unfortunately, these cases happen quite often.

Where did the error occur? Could it have been prevented? The answer is clear. Yes, it could have been prevented. The owners of the apartment (respectively, the management company that rented the apartment in the absence of the owners) missed one important step before concluding the rental agreement – they did not check the future tenant. If they did, they would find the following facts:

  • the amount of rent exceeded the income of the tenants
  • the tenants were dependent on social benefits and had no demonstrable financial income from dependent or other activities
  • the tenants had several entries in the insolvency registers due to several foreclosures

In these cases, prevention is most important. That’s why our real estate agency Metropolitan Estates offers a service – A credit check for the future tenant. Even if your first impression of a potential tenant is good and you like him, it is not enough. You need more information. We will therefore check for you or the future tenant:

  • has a demonstrable regular income
  • is not a registered debtor
  • has good references from previous places of residence

We believe that this way your risks with renting an apartment will be reduced to a minimum. Don’t forget the golden rule:

“Trust but verify.”

Compare listings

Compare