VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Metropolitan Estates (ďalej len “VOP”)

Článok I.

Pojmy

Realitnou kanceláriou sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami.

Realitný maklér sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému Metropolitan Estates, ktorá je nezávislým podnikateľom na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s nehnuteľnosťami.

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa obráti na realitnú kanceláriu so záujmom o prenájom/predaj nehnuteľnosti z jej portfólia , resp. kontaktuje RK so záujmom o konkrétnu nehnuteľnosť z portfólia RK, a/alebo využije niektoré z realitných služieb kancelárie Metropolitan Estates ( sprostredkovanie príležitosti  prenájmu/predaja nehnuteľnosti).

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená medzi realitnou kanceláriou a konkrétnym klientom.

Webová stránka METROPOLITAN slúži ako kontaktné miesto všetkých, ktorí voľné nehnuteľnosti ponúkajú a ktorí voľné nehnuteľnosti hľadajú, a spoločnosť Metropolitan estates je iba sprostredkovateľom, nie je prenajímateľom ani majiteľom nehnuteľností. Každý nájom alebo predaj musí byť vymedzený v zmluve uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom/kupujúcim a predávajúcim a zodpovednosť za vyjednanie obsahu a uzavretie nájomnej alebo kúpnej zmluvy nesú iba prenajímateľ a nájomca/kupujúci a predávajúci. Spoločnosť Metropolitan estates sa zúčastňuje vyjednávania nájomnej/kúpnej zmluvy iba ako sprostredkovateľ nájmu/kúpa nehnuteľnosti, nezastupuje ani jednu stranu a nenesie zodpovednosť za obsah zmluvy, jej uzavretie ani za plnenie zmluvy zmluvnými stranami (nájomcom, prenajímateľom/kupujúcim, predávajúcim)

Spoločnosť Metropolitan estates ponúka služby sprostredkovania príležitosti prenájmu / predaja nehnuteľností. Zmluvné podmienky nájomných zmlúv uzavretých na základe našich webových stránok a sprostredkovateľských služieb sú spoločnou záležitosťou prenajímateľa a nájomcu. Zo všetkých zmlúv nesú zodpovednosť iba zmluvné strany, ktoré sú ich účastníkmi. Spoločnosť Metropolitan estates nenesie zodpovednosť v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré môžu prípadne na základe týchto zmlúv vzniknúť. Vzhľadom na povahu trhu s nájmami, nemusia niektoré uvedené ponuky byť už voľné alebo môže dôjsť k zmene ich podmienok. Nájomca si je vedomý a súhlasí s tým, že spoločnosť Metropolitan estates uverejňuje dostupné informácie, o ktorých sa podľa svojho najlepšieho vedomia domnieva, že sú v okamihu ich uvedenia na webových stránkach voľné a zodpovedajú zverejnenému popisu. Všetky informácie týkajúce sa nehnuteľností uvedené na webových stránkach pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé, a fotografie, popisy a informácie o týchto nehnuteľnostiach zodpovedajú stavu, kedy bola fotografia urobená. Nájomca si je výslovne vedomý skutočnosti a súhlasí s tým, že spoločnosť Metropolitan estates sa spolieha výhradne na informácie poskytnuté vlastníkmi nehnuteľností o nehnuteľnostiach uvedených na webových stránkach.

Článok II.

Etický kodex

Realitná kancelária a jej realitní makléri postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom Metropolitan Estates.

Článek III.

Zmluva o sprostredkovaní realitných služieb

Realitná kancelária a jej realitní makléri zastupujú klienta na základe jednoznačného oprávnenia v dohodnutom rozsahu. A to buď na základe písomného alebo ústneho poverenia ( klient sa obráti na realitnú kanceláriu so záujmom o prenájom/predaj nehnuteľnosti z jej portfólia , resp. kontaktuje RK so záujmom o konkrétnu nehnuteľnosť z portfólia RK, a/alebo využije niektoré z realitných služieb kancelárie Metropolitan Estates ( sprostredkovanie prenájmu/predaja nehnuteľnosti ) . Typy zmlúv a zmluvných vzťahov sú možné všetkými typmi, ktoré umožňujú príslušné zákony Slovenskej republiky.

Článek IV.

Odmena (provízie)

Za poskytovanie realitných služieb prislúcha realitnej kancelárii odmena (provízia) .

Plátcom provízie je vždy klient.

Realitná kancelária a jej realitní makléri sú povinní bez vyzvania klienta vystaviť a odovzdať klientovi riadny daňový doklad o výplate odmeny (provízie). Spoločnosť Metropolitan Estates nie je plátcom DPH.

Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie príležitosti predaja / prenájmu nehnuteľností a zahŕňa minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli klientom použité v konkrétnom prípade.

Sprostredkovanie príležitosti nájmu

Sprostredkovaním príležitosti nájmu sa rozumie podpis nájomnej zmluvy, odovzdanie kľúčov k prenajatým priestorom nájomcovi, nasťahovanie sa do prenajatých priestorov nájomcom, predstavenie záujemcu o nájom prenajímateľovi spoločnosťou Metropolitan estates s.r.o. alebo informovanie prenajímateľa o záujemcovi o nájom spoločnosťou Metropolitan estates s.r.o., ktorákoľvek z týchto skutočností nastane skôr. Nárok na províziu (odmenu) vznikne sprostredkovateľovi, len čo nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete.

Dlhodobý prenájom ( 12 mesiacov a viac )

Provízia je vo výške 1-mesačného nájomného a RK si vyhradzuje právo účtovať províziu za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti od Nájomcu tak aj od Prenajímateľa.

Predaj nehnuteľnosti

Provízia je vo výške 2-4 % z finálnej predajnej ceny nehnuteľnosti.

Stornovanie

V prípade storna alebo zmeny podmienok už potvrdenej rezervácie, rezervačné poplatky a záloha prepadajú. Rezervačný poplatok je možné vrátiť iba vtedy, keď majiteľ nehnuteľnosti nepristúpi k uzavretiu nájomnej zmluvy a ani nenastanú ďalšie okolnosti plnenia podľa obchodných podmienok spoločnosti Metropolitan estates  časť Sprostredkovanie príležitosti nájmu, pričom v takom prípade stornujeme vašu rezerváciu a všetky uhradené čiastky vám vrátime v plnej výške (v prípade platby kreditnou kartou alebo bankovým prevodom – bezprostredne po tom, čo nám bude pripísaný rezervačný poplatok na účet). Akonáhle však vznikne spoločnosti Metropolitan Estates nárok na províziu (odmenu) za sprostredkovanie príležitosti nájmu alebo pobytu, rezervačný poplatok sa stáva nevratným, pretože sa už stal províziou (odmenou) spoločnosti Metropolitan estates za sprostredkovanie príležitosti nájmu alebo ubytovania. Klient berie na vedomie, že provízia (odmena) je platbou za jeden konkrétny prípad sprostredkovania príležitosti nájmu alebo ubytovania spoločnosťou Metropolitan Estates a nie je oprávnený žiadať vrátenie rezervačného poplatku, akonáhle naňho spoločnosti Metropolitan Estates vznikol nárok ako na províziu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, a to najmä nie v prípadoch, že si jedna zo zmluvných strán neplní záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, odstúpi alebo vypovie nájom alebo ubytovanie, nájom alebo ubytovanie budú ukončené alebo nebudú zo strany klienta vôbec uskutočnené, alebo Nájomca a Prenajímateľ vstúpia do sporu. Klient tiež nie je z týchto dôvodov oprávnený žiadať žiadne odškodnenie, náhradu škody alebo sprostredkovanie ďalšej príležitosti nájmu alebo ubytovania zadarmo.

Článok VIII.

Stav nehnuteľnosti

Realitná kancelária a jej realitní makléri sú povinní oznámiť záujemcovi objektívne informácie o stave nehnuteľnosti, ak je predmetom sprostredkovania realitných služieb kúpa alebo prenajatie, zároveň však realitná kancelária ani jej realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že jej klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje o stave nehnuteľnosti.

Klienti si uvedomujú, že v prípade transakcie s nehnuteľnosťou sa odporúča podrobná prehliadka stavu nehnuteľností.

Článok IX.

Minimálny rozsah služieb pre klientov

Realitná kancelária poskytuje klientovi nasledovné štandardné služby:

prehliadku nehnuteľnosti maklérom,

konzultáciu (odporúčanie) výšky kúpnej ceny / výšky nájmu,

uzavretie zmluvy o sprostredkovaní predaja / prenájmu nehnuteľností,

obstaranie výpisu z katastra nehnuteľností a kópie / pôvodnej katastrálnej mapy,

spracovanie profesionálnej prezentácie a zaradenie ponuky do portfólia realitnej kancelárie (inzercia na webovej stránke realitnej kancelárie a zmluvne dohodnutých externých reklamných portálov, inzercia v zahraničí,  vypracovanie marketingovej stratégie, inzercia v tlači atď.),

pravidelné ponuky klientom / aktualizácie ponuky nehnuteľností,

prehliadky nehnuteľností , o ktoré klient prejavil záujem,

uzavretie zmluvy o rezervácii nehnuteľností  a prevzatie blokovacieho depozitu,

vyjednanie podmienok prenájmu/kúpy nehnuteľnosti , o ktorú klient prejavil záujem

príprava nájomnej zmluvy , kúpnej zmluvy

príprava odovzdávacieho protokolu

odovzdanie nehnuteľnosti

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nájomca/kupujúci si je výslovne vedomý a súhlasí s tým, že spoločnosť Metropolitan estate nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade akokoľvek spôsobeného úrazu, ujmy, škody alebo ťažkostí, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s nájomným vzťahom alebo uzavretím nájomnej zmluvy s prenajímateľom na základe sprostredkovateľských služieb poskytnutých spoločnosťou Metropolitan estates . Nájomca/kupujúci si je ďalej vedomý a súhlasí s tým, že spoločnosť Metropolitan estates  nejedná ako právny zástupca žiadneho prenajímateľa/predávajúceho, ktorého spoločnosť Metropolitan estates  nájomcovi/kupujúcemu predstaví a zároveň neposkytuje žiadnu záruku ohľadom podmienok uzavretých nájomných/kúpnych zmlúv či stavu alebo bezpečnosti prenajatých priestorov alebo predmetu kúpy. Spoločnosť Metropolitan estates nekoná ani ako právny zástupca nájomcu. Spoločnosť Metropolitan estates  nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame ani následné škody, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s ubytovaním alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže nijako ovplyvniť. Za týchto okolností nie sme povinní platiť žiadne náhrady škody a nezodpovedáme ani za akékoľvek ujmy či náklady, ktoré by mohol nájomca/kupujúci utrpieť v dôsledku okolností, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť. Spoločnosť Metropolitan estates  nezodpovedá za plnenie zmlúv  nájomcom, prenajímateľom, kupujúcim, predávajúcim. Všetky ostatné záruky, podmienky, či už výslovné alebo konkludentné, vyplývajúce zo zákona alebo inak, sa v rozsahu prípustnom právnymi predpismi vylučujú.

Etický kódex realitného makléra

1) Realitný maklér jedná pri svojej činnosti vždy s odbornou starostlivosťou, čestne, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

2) Realitný maklér svojou činnosťou nepoškodí oprávnené záujmy a právo klienta. Medzi svojimi klientmi nerobí rasové, náboženské, národnostné, politické alebo podobné rozdiely.

3) Realitný maklér zvolí také postupy, aby nezneužil svoju pozíciu v neprospech svojho klienta.

4) Realitný maklér nesmie bez súhlasu klienta uverejňovať dôverné informácie (obvykle nedostupné) poskytnuté klientom a ani po ukončení spolupráce.

5) Realitný maklér je povinný zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch a po ich ukončení.

6) Realitný maklér spolupracuje s inými realitnými maklérmi, ak je to v záujme klienta. Takouto spoluprácou realitný maklér úmyselne nepoškodzuje, rešpektuje zásady dobrej spolupráce a kolegiality.

7) Realitný maklér jedná vždy v prospech firmy, ktorú zastupuje, komunikuje prostredníctvom firemného e-mailu, v mene Metropolitan Estates.

8) Realitný maklér sa neustále zdokonaľuje vo všetkých oblastiach realitnej činnosti.

Vašu ponuku nehnuteľnosti odborne a so starostlivosťou spracujeme  v týchto jednotlivých krokoch:

Osobná návšteva zástupcu Metropolitan Estates na nehnuteľnosti – s cieľom zoznámiť sa s nehnuteľnosťou a jej okolím, a zistením technického stavu nehnuteľnosti.

Konzultácia ceny nehnuteľnosti – odporúčanie makléra podľa jeho skúseností, stavu nehnuteľností a jej umiestnenia, štatistických údajov a aktuálneho vývoja trhu (porovnanie podľa konkurenčných ponúk na trhu – podrobná analýza).

Príprava nehnuteľnosti k predaju / prenájmu – odporúčame z nehnuteľnosti odstrániť osobné veci (rodinné fotografie, atď.), ktoré by mohli brániť budúcim záujemcom v jeho predstavách o bývaní vo vašej nehnuteľnosti, samozrejmosťou je čistota a funkčný technický stav.

Uzavretie sprostredkovateľských zmlúv ( ústne alebo písomné ). Naše zmluvy sú transparentné, stručné a zrozumiteľné. Slúžia k potvrdeniu ústnej dohody a zachovania jasných obchodných podmienok. Klient a jeho spokojnosť je pre našu realitnú kanceláriu k hlavným, zmluvy a provízie sú až produktom vedľajším …

Spracovanie profesionálnej prezentácie – profesionálne fotenie nehnuteľností a ich následná finálna úprava, kompletizácia dokumentov, vyhotovenie plánu nehnuteľností, vytvorenie krátkeho a vystihujúceho popisu Vašej nehnuteľnosti, ktorý bude slúžiť na webovú a marketingovú propagáciu Vašej nehnuteľnosti.

Zaradenie nehnuteľností do databázy ponúk – tzv. “Exportovanie” ponuky na všetky dostupné reklamné portály vrátane inzercie v zahraničí a  webovej stránky našej realitnej kancelárie a našich sociálnych sietiach (Facebook, Instagram atď.).

Práca s ponukou  nehnuteľnosti – pravidelná aktualizácia ponuky (jej textu a fotografií) vrátane uprednostňovania ponuky pred konkurenčnou tzv. Topovanie, párovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti s našou databázou klientov – aktívna pravidelná ponuka.

Prehliadky – všetky termíny prehliadok sú s klientom predbežne dohodnuté a tesne pred termínom aj záväzne potvrdené, možnosť je, samozrejme, požičať brokermi na základe preberacieho protokolu kľúče od vašej nehnuteľnosti. Vaša účasť na prehliadkach samozrejme nie je nutná, maklér našej realitnej kancelárie vám umožní primárne priebeh obchodu uľahčiť a ušetriť čas. Prehliadky sa konajú výhradne so záujemcami, ktorí vyhovujú vašim požiadavkám a spĺňajú finančné podmienky daného obchodu.

Rezervovanie  nehnuteľnosti vhodným záujemcom – v prípade vyhovujúceho a schváleného záujemcu a podmienok pristupuje naša realitná kancelária k podpisu tzv. Zmluvy o rezervácii nehnuteľností, čím sa  nehnuteľnosť záväzne rezervuje a naša realitná kancelária získa čas na prípravu všetkých potrebných zmluvných dokumentov , majiteľ nehnuteľnosti má istotu, že sa podarilo nájsť vhodného záujemcu o kúpu / prenájom nehnuteľností a budúci nájomca/kupca ma istotu, že je nehnuteľnosť rezervovaná len pre neho.

Príprava zmluvnej dokumentácie a jej podpisu – naša realitná kancelária v rámci svojej odmeny (= provízia) hradí všetky prípravy zmluvnej dokumentácie (pri PRENÁJME: nájomný / podnájomný kontrakt, odovzdávací protokol, formuláre pre prevod dodávok energie, ktoré sa týkajú prevodu vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti, zmluvy o notárskych úschovách, vyhotovenie návrhu na vloženie vlastníckeho práva do príslušného katastrálneho úradu, preberacieho protokolu, formulárov pre prevod dodávok energií atď.). Všetky zmluvné dokumenty realizuje naša realitná kancelária prostredníctvom renomovanej právnickej kancelárie, ktorá je pripravená s Vami prerokovať jednotlivé kroky prevodu nehnuteľnosti alebo odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvnej dokumentácie. Pred samotným podpisom akéhokoľvek typu zmluvy je vždy zaslaný návrh na preskúmanie a jeho prípadné úpravy. Pre zabezpečenie vašej pohody sa všetky podpisy zmlúv o prenájme uskutočňujú v našej kancelárií.

Metropolitan estates si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením zmien na webovej stránke spoločnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Compare listings

Compare