Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.):

1. Podľa § 34 ods. 1 zákona sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania.

2. Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):

Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

IS realitný systém – výkon činnosti realitných kancelárií

3. Prehlásenie prevádzkovateľa IS:

Prevádzkovateľ vykonal oznámenie na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS.

4. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vykonávania svojej činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti.

Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

a) § 13 zákona: rodné číslo

b) § 10 ods. 4 zákona: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, špecifikácia finančných záväzkov, špecifikácia obchodného prípadu, údaje o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľnosti, zmluvné podmienky, číslo bankového účtu, fotografie nehnuteľnosti.

5. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

6. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 (ďalej tiež len „zákon)

 

Janko Novy, nar. 01.01.1111, r.č. 1111111/1111, adresa: Horná Vyšná 11, 011 11 Nová Bela, SR (v ďalšom texte ako „záujemca“)

——————————————————————————————————————————————

Záujemca svojím podpisom udeľuje spoločnosti: Metropolitan Estates l s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: , IČO: , DIČ: , sídlo: , Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ):………………………… – (ďalej tiež len „sprostredkovateľ“) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení v znení zákona č. 84/2014 Z.z. neskorších predpisov (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), na dobu neurčitú, na účely spracúvania a archivácie jeho osobných údajov, za účelom analýzy výhodnosti odkúpenia nehnuteľnosti a využívania služieb sprostredkovateľa pri výkone predmetu činnosti: Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť).

Záujemca týmto, okrem vyššie uvedeného, zároveň udeľuje sprostredkovateľovi súhlas:

a) pre tvorbu, úpravu a zverejnenie fotografií, videí a informácií o nehnuteľnosti, prostredníctvom fotoaparátu, kamery, mobilného zariadenia, notebooku, tabletu alebo lietadla, pre ich prezentáciu na webových stránkach sprostredkovateľa, na webových stránkach realitných a inzertných portálov, ako aj v inzertných médiách uvedených v papierovej forme. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b) pre vykonanie právnej konzultácie sprostredkovateľa s advokátskou kanceláriou v zastúpení advokáta zapísaného v komore advokátov.

Sprostredkovateľ zároveň vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ IS je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR a pre dosiahnutie naplnenia tohto dokumentu bude spracúvať osobné údaje záujemcu, na základe tohto písomného súhlasu, v tomto rozsahu:

a) § 13 zákona: rodné číslo

b) § 10 ods. 4 zákona: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, špecifikácia finančných záväzkov, špecifikácia obchodného prípadu, údaje o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľnosti, zmluvné podmienky, číslo bankového účtu.

V …………………,dňa………………….                                                                     …………………………………………..

podpis záujemcu

 

Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2114 Z.z.: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2

Compare listings

Compare