Naše služby

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Metropolitan Estates je nadnárodná spoločnosť s pobočkami v USA, Veľkej Británii, Prahe a Bratislave jednou z najstarších a najzavedenejších spoločností na realitnom trhu. Či už sa jedná o nákup, predaj, prenájom, investíciu alebo development, spolupráca s naším profesionálnym tímom zabezpečí odborné znalosti a podporu podľa Vašich potrieb. Komplexný realitný servis zabezpečujeme na troch kontinentoch pod značkou Metropolitan Estates viac ako 20 rokov. Vždy sa špecializujeme na nehnuteľnosti tej najvyššej kvality.

Metropolitan Estates je členom Združenia realitných kancelárií Slovenska, ktoré prevádzkuje portál Zoznam realít.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Metropolitan Estates (ďalej len “VOP”)

Článok I. – Pojmy

Realitnou kanceláriou sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami.

Realitný maklér sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému Metropolitan Estates, ktorá je nezávislým podnikateľom na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s nehnuteľnosťami.

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije niektoré z realitných služieb kancelárie Metropolitan Estates.

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená medzi realitnou kanceláriou a konkrétnym klientom.

Článok II. – Etický kódex

Realitná kancelária a jej realitní makléri postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom Metropolitan Estates.

Článek III. – Zmluva o sprostredkovaní realitných služieb

Realitná kancelária a jej realitní makléri zastupujú klienta na základe jednoznačného oprávnenia v dohodnutom rozsahu. A to buď na základe písomného alebo ústneho poverenia. Typy zmlúv a zmluvných vzťahov sú možné všetkými typmi, ktoré umožňujú príslušné zákony Slovenskej republiky.

Článek IV. – Odmena (provízie)

Za poskytovanie realitných služieb prislúcha realitnej kancelárii dohodnutá odmena (provízia) .

Plátcom provízie je vždy odberateľ služieb.

Realitná kancelária a jej realitní makléri sú povinní bez vyzvania klienta vystaviť a odovzdať klientovi riadny daňový doklad o výplate odmeny (provízie). Spoločnosť Metropolitan Estates nie je plátcom DPH.

Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie predaja / prenájmu nehnuteľností a zahŕňa minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli klientom použité v konkrétnom prípade.

Článok VIII. – Stav nehnuteľnosti

Realitná kancelária a jej realitní makléri sú povinní oznámiť záujemcovi objektívne informácie o stave nehnuteľnosti, ak je predmetom sprostredkovania realitných služieb kúpa alebo prenajatie, zároveň však realitná kancelária ani jej realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že jej klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje o stave nehnuteľnosti.

Záujemcovia a klienti si uvedomujú, že v prípade transakcie s nehnuteľnosťou sa odporúča podrobná prehliadka stavu nehnuteľností.

Článek IX. – Minimálny rozsah služieb pre klientov

Realitná kancelária poskytuje klientovi nasledovné štandardné služby:

 • prehliadku nehnuteľnosti maklérom,
 • konzultáciu (odporúčanie) výšky kúpnej ceny / výšky nájmu,
 • uzavretie zmluvy o sprostredkovaní predaja / prenájmu nehnuteľností,
 • obstaranie výpisu z katastra nehnuteľností a kópie / pôvodnej katastrálnej mapy,
 • spracovanie profesionálnej prezentácie a zaradenie ponuky do portfólia realitnej kancelárie (inzercia na webovej stránke realitnej kancelárie a zmluvne dohodnutých externých reklamných portálov, inzercia v zahraničí, vypracovanie marketingovej stratégie, inzercia v tlači atď.),
 • pravidelné ponuky klientom / aktualizácie ponuky nehnuteľností,
 • prehliadky nehnuteľností s vyhľadanými záujemcami,
 • uzavretie zmluvy o rezervácii nehnuteľností s vyhľadaným záujemcom a prevzatie blokovacieho depozitu.

Vašu ponuku nehnuteľnosti odborne a so starostlivosťou spracujeme v týchto jednotlivých krokoch:

 • Osobná návšteva zástupcu Metropolitan Estates na nehnuteľnosti – s cieľom zoznámiť sa s nehnuteľnosťou a jej okolím, a zistením technického stavu nehnuteľnosti.
 • Konzultácia ceny nehnuteľnosti – odporúčanie makléra podľa jeho skúseností, stavu nehnuteľností a jej umiestnenia, štatistických údajov a aktuálneho vývoja trhu (porovnanie podľa konkurenčných ponúk na trhu – podrobná analýza).
 • Príprava nehnuteľnosti k predaju / prenájmu – odporúčame z nehnuteľnosti odstrániť osobné veci (rodinné fotografie, atď.), ktoré by mohli brániť budúcim záujemcom v jeho predstavách o bývaní vo vašej nehnuteľnosti, samozrejmosťou je čistota a funkčný technický stav.
 • Uzavretie sprostredkovateľských zmlúv. Naše zmluvy sú transparentné, stručné a zrozumiteľné. Slúžia k potvrdeniu ústnej dohody a zachovania jasných obchodných podmienok. Klient a jeho spokojnosť je pre našu realitnú kanceláriu k hlavným, zmluvy a provízie sú až produktom vedľajším …
 • Spracovanie profesionálnej prezentácie – profesionálne fotenie nehnuteľností a ich následná finálna úprava, kompletizácia dokumentov, vyhotovenie plánu nehnuteľností, vytvorenie krátkeho a vystihujúceho popisu Vašej nehnuteľnosti, ktorý bude slúžiť na webovú a marketingovú propagáciu Vašej nehnuteľnosti.
 • Zaradenie nehnuteľností do databázy ponúk – tzv. “Exportovanie” ponuky na všetky dostupné reklamné portály vrátane inzercie v zahraničí a webovej stránky našej realitnej kancelárie a našich sociálnych sietiach (Facebook, LinkedIn atď.).
 • Práca s ponukou vašej nehnuteľnosti – pravidelná aktualizácia ponuky (jej textu a fotografií) vrátane uprednostňovania Vašej ponuky pred konkurenčnou tzv. Topovanie, párovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti s našou databázou klientov – aktívna pravidelná ponuka. O všetkých týchto krokoch budete pravidelne informovaní našim brokerom !!!
 • Prehliadky – všetky termíny prehliadok sú s vami predbežne dohodnuté a tesne pred termínom aj záväzne potvrdené, možnosť je, samozrejme, požičať brokermi na základe preberacieho protokolu kľúče od vašej nehnuteľnosti. Vaša účasť na prehliadkach samozrejme nie je nutná, maklér našej realitnej kancelárie vám umožní primárne priebeh obchodu uľahčiť a ušetriť čas. Prehliadky sa konajú výhradne so záujemcami, ktorí vyhovujú vašim požiadavkám a spĺňajú finančné podmienky daného obchodu.
 • Rezervovanie Vašej nehnuteľnosti vhodným záujemcom – v prípade vyhovujúceho a schváleného záujemcu pristupuje naša realitná kancelária k podpisu tzv. Zmluvy o rezervácii nehnuteľností, čím sa vaša nehnuteľnosť záväzne rezervuje a naša realitná kancelária získa čas na prípravu všetkých potrebných zmluvných dokumentov a Vy máte istotu, že sa podarilo nájsť vhodného záujemcu o kúpu / prenájom nehnuteľností.
 • Príprava zmluvnej dokumentácie a jej podpisu – naša realitná kancelária v rámci svojej odmeny (= provízia) hradí všetky prípravy zmluvnej dokumentácie (pri PRENÁJME: nájomný / podnájomný kontrakt, prevodný protokol, formuláre pre prevod dodávok energie, ktoré sa týkajú prevodu vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti, zmluvy o notárskych úschovách, vyhotovenie návrhu na vloženie vlastníckeho práva do príslušného katastrálneho úradu, preberacieho protokolu, formulárov pre prevod dodávok energií atď.). Všetky zmluvné dokumenty realizuje naša realitná kancelária prostredníctvom renomovanej právnickej kancelárie, ktorá je pripravená s Vami prerokovať jednotlivé kroky prevodu nehnuteľnosti alebo odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvnej dokumentácie. Pred samotným podpisom akéhokoľvek typu zmluvy je vždy zaslaný návrh na preskúmanie a jeho prípadné úpravy. Pre zabezpečenie vašej pohody sa všetky podpisy zmlúv o prenájme uskutočňujú v našej kancelárií.

Etický kódex realitného makléra

 1. Realitný maklér jedná pri svojej činnosti vždy s odbornou starostlivosťou, čestne, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
 2. Realitný maklér svojou činnosťou nepoškodí oprávnené záujmy a právo klienta. Medzi svojimi klientmi nerobí rasové, náboženské, národnostné, politické alebo podobné rozdiely.
 3. Realitný maklér zvolí také postupy, aby nezneužil svoju pozíciu v neprospech svojho klienta.
 4. Realitný maklér nesmie bez súhlasu klienta uverejňovať dôverné informácie (obvykle nedostupné) poskytnuté klientom a ani po ukončení spolupráce.
 5. Realitný maklér je povinný zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch a po ich ukončení.
 6. Realitný maklér spolupracuje s inými realitnými maklérmi, ak je to v záujme klienta. Takouto spoluprácou realitný maklér úmyselne nepoškodzuje, rešpektuje zásady dobrej spolupráce a kolegiality.
 7. Realitný maklér jedná vždy v prospech firmy, ktorú zastupuje, komunikuje prostredníctvom firemného e-mailu, v mene Metropolitan Estates.
 8. Realitný maklér sa neustále zdokonaľuje vo všetkých oblastiach realitnej činnosti.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Compare listings

Compare